Sprawozdanie merytoryczne z działalności Krakowskiej Fundacji Pomocy Zwierzętom Stawiamy na Łapy 2014 roku

I. Informacje podstawowe
Krakowska Fundacja  Pomocy Zwierzętom Stawiamy na Łapy  została  zarejestrowana w KRS dnia 23.12.2013 r. pod numerem 0000491968 z pierwotną nazwą AFN Kraków. Fundacja formalnie rozpoczęła działalność 9.01.2014 kiedy to uzyskała nr NIP. W 2014 roku  w skład zarządu fundacji wchodzili: Agnieszka  Szwed – prezes Zarządu, Anna Kreft – wiceprezes Zarządu i Robert Szwed – członek Zarządu Zarządu.
Adres Fundacji to: ul. Rusznikarska 15/94, 31-261 Kraków

Zasięg działania Fundacji jest ogólnokrajowy.

II. Cele i charakter Fundacji

Fundacja została powołana w celach:
niesienia pomocy bezpańskim (wolnożyjącym), chorym i pokrzywdzonym zwierzętom, wspierania wszelkich działań i organizacji mających na celu zwalczanie bezdomności i okrucieństwa wobec zwierząt,na udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym, ochrony środowiska i ochrony zwierząt.

Fundacja prowadzi działalność statutową o charytatywnym charakterze jak również działalność gospodarczą, z której zyski są przeznaczane w całości na realizację działań statutowych. Głównym źródłem finansowania celów Fundacji jest ofiarność publiczna. Członkowie organów Fundacji nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia.  Fundacja utrzymuje na minimalnym poziomie swe koszty administracyjne. Fundacja dba o przejrzystość działania, publikując  w Internecie merytoryczne i finansowe szczegóły dotyczące jej działalności.

III. Pozyskiwanie funduszy i prowadzenie działalności

Głównym źródłem finansowania celów Fundacji jest stała zbiórka datków na rachunek bankowy Fundacji, zbiórki publiczne, działalność gospodarcza. Pozyskano w ten sposób środki w wysokości 143 877,50  zł, w tym środki z darowizn statutowych w wysokości 130 621,34 zł a  ze zbiórek publicznych w wysokości 13 256,16 zł.

Przychód netto ze sprzedaży z działalności gospodarczej wyniósł 86 838,09 zł

Łączny przychód netto wyniósł: 232 608,96 zł (w tym pozostałe przychody i przychody finansowe)

IV. Działalność Fundacji w 2014 roku

1. Niesienie pomocy bezpańskim chorym i pokrzywdzonym zwierzętom.
Do fundacji trafiały porzucone przez właścicieli koty, również te, które właściciele postanowili oddać z powodu wyjazdów zagranicznych, alergii u członków rodziny, koty po osobach zmarłych jak również zgłaszane przez osoby trzecie koty wolnożyjące wymagające leczenia lub zabiegów sterylizacji/kastracji. Fundacja umieszczała je w  domach tymczasowych lub lokalach fundacyjnych. Uczestniczyła w pomocy zwierzętom po wypadkach komunikacyjnych, w tym organizowała transport, leczenie i rehabilitację zwierząt. Podejmowane były także liczne interwencje związane ze złym traktowaniem zwierząt, które kończyły się zobowiązaniami do zmiany warunków bytowych zwierząt jak również odebraniem zwierząt, dla których nie było szans na poprawę.

2. Wspieranie wszelkich działań i organizacji mających na celu zwalczanie bezdomności i okrucieństwa wobec zwierząt.

3. Udzielanie pomocy organizacjom niosącym pomoc zwierzętom.
W okresie Wielkanocy i Bożego Narodzenia Fundacja zorganizowała eventy, dzięki którym do podopiecznych 6 fundacji (Chatul z Bytomia, Przytulisko w Harbutowicach, Czarna Owca Pana Kota z Krakowa, Primum z Warszawy i Ośrodek „Jerzy dla jeży” z Kłodzka oraz Stawiamy na Łapy) trafiło łącznie 501 prezentów na kwotę blisko 24 294 zł

4. Ochrona środowiska i ochrona zwierząt.
Fundacja pomaga przetrwać dziko żyjącym kotom poprzez dokarmianie, postawienie nowych budek styropianowych dla kotów, docieplenie obecnych. Koty są systematycznie odławiane, kastrowane/sterylizowane, szczepione i wypuszczane w miejscach odłowienia. Zorganizowana została akcja promującą budowanie domków dla kotów wolnożyjących i dzięki temu udało się zbudować i umieścić ok 30 nowych miejsc zimowych dla kotów na krakowskich i podkrakowskich działkach i osiedlach.

5. Prowadzenie i wspieranie działalności adopcyjnej.
W 2014 roku przeprowadzono  91  adopcji. Zwierzęta trafiały wyłącznie do domów wcześniej sprawdzonych przez przeszkolonych wolontariuszy pod kątem dostosowania warunków dla zwierzęcia. Przeprowadzono również wizyty poadopcyjne w celu sprawdzenia warunków zwierząt oddanych do adopcji. Prowadzono akcje propagujące adopcje, tj. ogłoszenia, artykuły w prasie, internecie.

6. Finansowanie leczenia bezdomnych zwierząt – w tym realizowanie własnego programu sterylizacji i kastracji. Fundacja  w 2014 roku objęła opieką 161 zwierząt i wysterylizowała 120 kotów.

7. Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska.
Fundacja organizowała spotkania z młodzieżą szkolną na tematy związane z ochroną środowiska i zwierząt oraz dobrego traktowania zwierząt. Dzieci ze szkół podstawowych oraz gimnazjów pod opieką wychowawców w ciągu roku brały udział w spotkaniach na kociarni gdzie odbywały się pogadanki dotyczące opieki nad zwierzętami domowymi i wolnozyjącymi. Dzieci brały udział w karmieniu naszych podopiecznych, sprzątaniu, w zabawach z nimi. Na koniec zajęć rysowały koty z kociarni, które im się najbardziej podobały, otrzymywały drobne upominki.

8. Organizowanie i wspieranie akcji propagandowych i edukacyjnych związanych z ochroną zwierząt a w szczególności propagujące adopcje bezdomnych zwierząt.
W lutym 2014  Fundacja była uczestnikiem Dnia Kota w Galerii Krakowskiej, który odwiedziło ponad 10 tys osób, mogło zapoznać się z całokształtem działań fundacji, zostało wyadoptowane kilkanaście kotów. Fundacja uczestniczyła w Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych w czerwcu 2014, na której propagowano adopcje kotów jak i uświadamiano  zwiedzających czym są pseudohodowle, dlaczego należy je eliminować głównie przez brak popytu na zwierzęta z tego typu miejsc.

Co sobotę wolontariusze fundacji biorą udział w radiowej audycji o zwierzętach w Radiu Kraków, w której mówią o konieczności sterylizacji, o odpowiedniej opiece nad posiadanymi pupilami i nad kotami wolnożyjącymi. Biorą udział w dyskusjach na bieżące tematy, dotyczące problemów dotyczących zwierząt w życiu codziennym. Również Radio Kraków pojawiło się na kociarni gdzie została nagrana audycja przedświąteczna. Dodatkowo nagrany został również materiał przez regionalną TVP Kraków, mówiący o fundacji, jej działaniach, evencie świątecznym.

W każdą ostatnią sobotę miesiąca w fundacyjnej  kociarni organizowane były Dni Otwarte, w ramach których można było przyjść, pobawić się z podopiecznymi fundacji, porozmawiać z wolontariuszami o kotach, ich potrzebach, warunkach adopcji. Kilkanaście zwierząt w ten sposób znalazło swoje domy.

Adopcje propagowane były również cyklicznie w każdą drugą i trzecią sobotę miesiąca w centrach handlowych tj. w sklepach zoologicznych Leopardus i Aquael. Dodatkowo Fundacja brała udział w Festiwalu Najedzeni Fest oraz w Książkotece gdzie organizowano czytanie bajek dla dzieci w obecności podopiecznych fundacji.

W 2014 został wydany kalendarz fundacyjny, w którym zostały zamieszczone zdjęcia podopiecznych fundacji. Kalendarz został wydany w ilości 500 sztuk, jego wydanie zostało w całości zasponsorowane przez firmy zewnętrzne.

V. W 2014 r. Zarząd fundacji zatwierdził 4 uchwały, które dotyczyły zmiany nazwy fundacji

VI. Wydatki kształtowały się następująco:

Koszty statutowe:
Leczenie i profilaktyka zwierząt:  46 867,28 zł
Pokarm i żwirek dla zwierząt: 6 320,90 zł
Art. medyczne: 1 360,88 zł
Usługi i koszty pozostałe (usł. laboratoryjne, czipy,  art. higieniczne, dezynfekcyjne: lampa bakteriobójcza, desprej, rękawiczki jednoraz.; opłaty za prąd, wodę, materiały reklamowe itp): 12 148,20 zł
Pozostałe (m.in.): 13 174,11 zł

Koszty administracyjne:
Podatki i opłaty: 828,50 zł
amortyzacja:  5 133,37 zł
zużycie paliwa: 13 174,07 zł
usługi obce (naprawy i przeglądy samochodu, ubezpieczenia, obsługa księgowa, koszty bankowe, czynsz, transport, hotel dla zwierząt): 14 587,75 zł

Wynagrodzenia:
z tyt. umów o pracę: 20 160 zł
z tyt. umów cywilno-prawnych: 19 883,87 zł
Świadczenia na rzecz pracowników: 7 608,21 zł

Koszty działalności gospodarczej:
Koszt sprzedanych towarów handlowych: 61 876,58 zł
Koszty usług i zużycia materiałów: 3 683,34 zł

Suma kosztów:  210 819,93 zł

Rok 2014 został zakończony zyskiem w wysokości 21 789,03 zł

Fundacja ze względu na co raz większy zakres działań  zatrudniała 2 pracowników, jednego do zajmowania się działaniami statutowymi i jednego do obsługi sklepu fundacyjnego,  nadal jednak w znacznym stopniu opiera swoja działalność statutową na wolontariacie, który systematycznie rozbudowywuje.

Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek.

Środki finansowe lokowane są na kontach w Volkswagen Bank. Podmioty państwowe i samorządowe w 2014 r. nie zleciły fundacji żadnej działalności. Fundacja nie posiadała zobowiązań podatkowych. Złożyła deklarację podatkową w formie rocznego rozliczenia CIT-8. Nie została przeprowadzona żadna kontrola.

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok :

Comments are closed.